DEZINFEKCE

Specializujeme se na provádění prostorových dezinfekcí v uzavřených objektech pomocí ULV generátorů. Tyto práce provádíme ve zdravotnických zařízeních, komunální sféře, kancelářských provozech, strojírenském průmyslu, potravinářském průmyslu atd. 

Dezinfekce je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavé osobě.

Při volbě postupu dezinfekce se vychází se znalostí cest a mechanizmů přenosu infekce a možností ovlivnění účinnosti dezinfekce  faktory vnějšího prostředí (teplota, pH, vlhkost, ochranný účinek organických látek) a odolnosti mikroorganismů. Cílem dezinfekce je, aby na plochách, předmětech v prostředí nebo neporušené pokožce nebyly mikroorganismy vyvolávající infekční onemocnění. Provádí se v jednom pracovním postupu (při použití dezinfekčních přípravků s čisticími vlastnostmi) nebo dvouetapově (mechanická očista a dezinfekce).

Způsoby dezinfekce:

Fyzikální

Fyzikálně-chemické

Chemické

var po dobu 30 minut

var v přetlakových nádobách po dobu 20 minut

v přístrojích při teplotě vyšší než 90°C

UV záření 

filtrace

žíhání

spalování

 

dezinfekční prostředky

mycí, prací a čisticí stroje při teplotě 60°C

chemické látky na bázi:

alkálie

kyseliny

oxidantia

halogeny

sloučeniny kovů

alkoholy a étery

aldehydy

cyklické sloučeniny

povrchově aktivní látky

kombinované

Chemická dezinfekce je z hlediska naší praxe nejčastěji používaný způsob. Je to postup, kdy v ošetřovaných prostorech aplikujeme proti mikroorganismům roztoky nebo aerosol chemických dezinfekčních prostředků, ve  stanovené koncentraci a době působení pro požadované spektrum dezinfekční účinnosti. Dezinfekční účinek může být nepříznivě ovlivňován přítomností organických látek, anorganických látek, prachem, léčivy apod.

Dezinfekční přípravky mají různá spektra dezinfekční účinnosti:

Dezinfekční prostředky tvoří velmi heterogenní skupinu chemických látek, které vyvolávají změny nepříznivé pro trvalé přežívání mikroorganismů.

Spektrum účinnosti: 

  • cidní  působení: znamená trvalé usmrcení
  • statické působení: znamená dočasnou ztrátu schopnosti množení nebo pokles růstové aktivity.

-cidní

-statické

bakteri-

fungi-

tuberkulo-

mykobakteri-

spori-

viru-

bakteri-

fungi-

 

 

spori-

 

Oblast a způsob použití se spektrem účinnosti přípravku uvádí výrobce v návodu k použití na etiketě a v příbalové informaci. 

Jednotlivé dezinfekční prostředky se pak mezi sebou liší i různým stupněm účinnosti na jednotlivé druhy nebo skupiny mikrobů, na některé pak neúčinkují vůbec. Existuje i různá odolnost vůči dezinfekčním prostředkům i v rámci mikrobiální populace. Je to podmíněno geneticky nebo růstovou fází, v níž se mikrobiální populace nachází a také v rámci druhu mezi jednotlivými typy nebo kmeny mikrobů.

Proces dezinfekce v neposlední řadě záleží i na použité technice dezinfekce a svědomitosti pracovníků, kteří tuto práci provádějí.Nerespektování působení vnějších a vnitřních faktorů tohoto složitého procesu může značně ovlivnit výsledný efekt dezinfekčních prací.