Deratizace

Deratizací nazýváme všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců (myš domácí, potkan, krysa…). Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektu. Deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám, které hlodavci působí – viz Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Integrovaná ochrana před škůdci

Základní postupy integrované speciální ochrany před škůdci vychází ze systému ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, CEN Standard EN 16636  a HACCP.

Hlavní kroky lze charakterizovat:

  1. PRŮZKUM - objektu, prostředí výskytu, zjištění zdrojů potravy škůdců atd.

  2. URČENÍ DRUHU - determinace škůdce, určení hustoty osídlení

  3. STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT (dle hustoty populace):

     - zdravotní, bezpečnostní a právní

     - fyzické a kulturní tolerance k výskytu škůdce

     - ekonomický

  4. OPRAVNÁ OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ - zvolení vhodné strategie preventivních

       a represivních opatření, stanovení přípustné tolerance

  5. DOKUMENTACE - záznam veškerých procedur, pracovní protokoly

  6. VERIFIKACE - zpětná kontrola účinnosti zásahů formou monitoringu kritických

       míst

 

Naše firma Vám zpracuje časový harmonogram DDD prací v návaznosti na požadované normy ISO a HACCP, BRC, AIB atd. Dokumentace vedená k potřebám systému těchto norem obsahuje tyto náležitosti:

 

 - plán rozmístění deratizačních boxů popř. mechanických odchytových zařízení

 - plán rozmístění monitorovacích lapačů proti lezoucímu a létajícímu hmyzu

 - potřebná označení objektů, deratizačních míst…

 - zprávy s vyhodnocením DDD prací

 - bezpečnostní listy

 - koncesní listiny, živnostenské listy,osvědčení o odborné způsobilosti

 - povolení okresní veterinární správy k výkonu asanační činnosti

 - Certifikáty ISO 9001:2016, ISO 14001:2016

 - Certifikát CEN Standard EN 16636

 - protokoly o provedení a převzetí prací DDD

 - smlouvu o dílo

 

Používané přípravky:

Používáme přípravky pro aplikaci do všech prostředí v různých formulacích v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

 

Deratizační zákroky provádíme převážně na těchto úsecích:

 - stravovací a školské zařízení

 - deratizace obchodních domů

 - vysokoškolské koleje a internáty

 - zemědělské objekty a provozy

 - soukromé domy

 - deratizace kanalizačních sítí

 - plošné deratizace měst a obcí

 - strojírenské provozy

 - hotelové a ubytovací zařízení